Lời hứa, Giá trị, và Tầm nhìn

Lời hứa của Lilly

Lilly gắn kết chăm sóc với phát minh nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người trên thế giới.

Giá trị cốt lõi lâu đời của Eli Lilly and Company

Những giá trị lâu đời dẫn lối hoạt động của chúng tôi, kết nối chúng tôi với cuộc sống và nhu cầu của những người chúng tôi phục vụ.

Trong hành trình thực hiện lời hứa, chúng tôi được chỉ dẫn bởi các giá trị lâu đời của Eli Lilly and Company: Chính trực, Xuất sắc và Tôn trọng con người

Tầm nhìn của Lilly

Tầm nhìn của Lilly là đóng góp có ý nghĩa cho nhân loại bằng sự cải thiện sức khỏe toàn cầu trong thế kỷ 21.

Lời hứa, Giá trị, và Tầm nhìn
Top