Giá trị Lilly

Những giá trị bền vững hướng dẫn chúng tôi trong công việc và liên kết chúng tôi với cuộc sống và nhu cầu của những người mà chúng tôi phục vụ.

Trên hành trình thực hiện lời hứa của mình, chúng tôi được hướng dẫn bởi các giá trị cốt lõi lâu đời của Eli Lilly and Company.

  • Chính trực: Chúng tôi kinh doanh nhất quán với các quy định của pháp luật và trung thực trong các giao dịch với khách hàng, nhân viên, cổ đông, đối tác, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và cộng đồng.

  • Xuất sắc: Chúng tôi theo đuổi những sáng tạo trong lĩnh vực dược phẩm, cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và phấn đấu đạt được kết quả kinh doanh tuyệt vời. Chúng tôi liên tục tìm kiếm những phương thức mới nhằm cải thiện tốt hơn tất cả những công việc mình đang làm.

  • Tôn trọng con người:Chúng tôi duy trì một môi trường dựa trên sự tôn trọng, cởi mở và tính chính trực của mỗi cá nhân. Tôn trọng con người bao gồm tất cả những người mà chúng tôi tiếp xúc – Khách hàng, nhân viên, cổ đông, đối tác, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh và cộng đồng.

Giá trị của chúng tôi đại diện cho nền tảng của công ty.

Gửi CV của bạn đến Vietnam_HR@lilly.com và ghi rõ vị trí mong muốn.

Top