Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hay quan tâm nào, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

Eli Lilly Vietnam

Lô B, lầu 24, toà nhà Lim, số 9-11 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Điện thoại: +848 6287 9191 (9:00 sáng đến 5:30 chiều, thứ Hai – thứ Sáu)

Để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của Eli Lilly, hãy tham khảo ý kiến của thầy thuốc.

Đạo đức và Tuân thủ

Nếu bạn tin rằng trong quá trình hoạt động, chúng tôi đã không làm đúng các quy định, hoặc thậm chí không làm theo các giá trị cốt lõi của công ty, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gọi Ban Đạo đức & Tuân thủ của Lilly theo số liên lạc +84 8 62.879.174 hoặc +84 8 62.879.191 từ 09:00 sáng đến 05:00 chiều, thứ Hai đến thứ Sáu hoặc qua trang www.lillyethics.ethicspoint.com. Xin lưu ý rằng bạn sẽ được tư vấn làm theo hướng dẫn để gửi một báo cáo phù hợp với quy trình của nước sở tại.

Top