Sức khỏe An toàn - Môi trường

Sức khỏe - An toàn - Môi trường

Là một công ty chăm sóc sức khỏe, Eli Lilly cam kết về phúc lợi trong hiện tại và tương lai của mọi người và môi trường chúng ta đang sống.

Cam kết này được theo đuổi với mục tiêu cải tiến liên tục và tuân theo các nguyên tắc sau đây:

  • Khuyến khích và mong muốn mỗi nhân viên có trách nhiệm với môi trường và tiến hành công việc một cách an toàn phù hợp với các chính sách và thủ tục đã được đặt ra. Những thực hành này được coi là một tiêu chí chính để đánh giá thành tích hoạt động của tất cả nhân viên. Nhân viên hợp đồng làm việc tại cơ sở Lilly và các đối tác bên ngoài tham gia vào việc sản xuất các sản phẩm của chúng tôi cũng sẽ có trách nhiệm với mong muốn này.

Eli Lilly cam kết về phúc lợi trong hiện tại và tương lai của mọi người và môi trường chúng ta đang sống.

  • Xây dựng sự quan tâm về sức khỏe, an toàn và môi trường trong tất cả các giai đoạn của hoạt động kinh doanh bao gồm phát minh công nghệ sản phẩm và phát triển, thiết kế cơ sở, vận hành và bảo dưỡng và phân phối sản phẩm.
  • Phấn đấu để có một lực lượng lao động không bị chấn thương và giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua việc thực hiện các chương trình tại các cơ sở của chúng tôi và các cộng đồng xung quanh giúp giảm rủi ro cho nhân viên, những người xung quanh, toàn thể cộng đồng và môi trường.
  • Tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Trong những tình huống mà các luật và quy định hiện hành không thích hợp chúng tôi sẽ áp dụng các tiêu chuẩn riêng của chúng tôi phù hợp với chính sách.
  • Khuyến khích và thúc đẩy quản lý chất thải, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tái chế, hiệu quả năng lượng, bảo tồn tài nguyên và phục hồi tài nguyên.
  • Tham gia vào các cuộc đối thoại với các bên liên quan về sự cam kết của công ty đối với môi trường, sức khỏe và an toàn của nhân viên Lilly, các nhà thầu, các cổ đông, các nhà cung cấp, khách hàng, khách viếng thăm và cộng đồng nơi công ty chúng tôi hoạt động.
  • Tích cực tham gia với các cơ quan chính phủ và các nhóm thích hợp khác để đảm bảo rằng sự phát triển và thực hiện các chính sách, luật, quy định về môi trường, sức khỏe và an toàn và các thực hành nhằm thúc đẩy phúc lợi trong hiện tại và tương lai của mọi người và môi trường và được dựa trên các đánh giá mang tính khoa học.
  • Thường xuyên đánh giá và báo cáo cho cấp quản lý và ban giám đốc về tình hình tuân thủ các nguyên tắc này và các sáng kiến bên ngoài khác về sức khỏe, an toàn và ​​môi trường mà công ty đăng ký.
Top