Làm việc với sự Chính trực

Làm việc với sự Chính trực

Chúng tôi say mê tiến hành hoạt động kinh doanh theo các giá trị cốt lõi của chúng tôi – Chính trực, Xuất sắc và Tôn trọng Con người.

Lilly sản xuất dược phẩm giúp con người sống lâu hơn, sống khỏe mạnh hơn và năng động hơn. Chúng tôi hứa hẹn thực hiện kinh doanh với sự chính trực tuyệt đối, để giành được niềm tin của mọi người, để thiết lập các tiêu chuẩn cao nhất cho thành tích của chúng tôi cũng như của các sản phẩm của chúng tôi, và để chứng minh sự chăm sóc và tôn trọng tất cả những người chia sẻ trong sứ mệnh của chúng tôi và được công việc của chúng tôi chạm đến.

Lilly sản xuất dược phẩm giúp mọi người

Công ty tiến hành kinh doanh trong một môi trường được quản lý cao và cam kết tiếp thị sản phẩm của mình có trách nhiệm và theo cách thức giúp bảo vệ bệnh nhân và thúc đẩy khoa học và kiến ​​thức. Công ty có chính sách toàn cầu, khẳng định lại cam kết và mong đợi của nhân viên của mình với các hoạt động hợp đạo đức. Điều này bao gồm sự mong đợi của công ty trong việc tiếp thị các thuốc và thiết bị.

Tất cả các nhân viên phải hành động có đạo đức và tuân thủ tất cả các luật, quy định và điều lệ ngành chi phối các tương tác của công ty với bên ngoài bao gồm cả các nhà cung cấp chăm sóc y tế, chính phủ và các công chức, và cá nhân. Nhân viên phải hành động có đạo đức trong lĩnh vực công và tư. Trong thực tế, Lilly có một tập hướng dẫn nội bộ đã có từ rất lâu (The Red Book) cung cấp kiến thức cơ bản cho tất cả các nhân viên trong việc đưa ra các quyết định hợp đạo đức dành cho các nhóm, cá nhân và các ngữ cảnh.

Nhân viên phải hành động có đạo đức trong cả lĩnh vực công và tư

Để phù hợp với các giá trị cốt lõi của Lilly, nhân viên phải nghiêm túc thực hiện theo đúng các hướng dẫn chính có trong Chính sách về quyền Riêng Tư, thể hiện cam kết của công ty để được tin cậy và đáng tin cậy bằng cách bảo vệ các thông tin cá nhân của tất cả các nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các nhà cung cấp chăm sóc y tế, bệnh nhân và các tổ chức bên ngoài khác, những người đang trong quá trình kinh doanh với Lilly.

Để giúp đảm bảo các bên liên quan mà Lilly có các giao dịch kinh doanh với sự chính trực và tự trọng, Lilly đã thực hiện một chương trình nâng cao về chống tham nhũng và minh bạch gọi là Sự chính trực trong kinh doanh. Chương trình này giúp lưu giữ tất cả các giao dịch kinh doanh phù hợp, minh bạch và hợp pháp với các bên thứ ba, các đối tác và các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu chung là tất cả các thực hành kinh doanh của chúng tôi đều đúng đắn và hợp pháp.

Top