Điều khoản sử dụng

Điều khoản Dịch vụ

Web site này và nội dung trong mỗi mục, trang, dù là một phần hoặc kết hợp của những phần trên (“Trang web”) do Lilly Việt Nam sở hữu và vận hành. Trang web và các thông tin trên trang web được cung cấp cho bạn khi bạn đồng ý với những điều kiện và điều khoản sử dụng (“Điều khoản và Điều kiện”) và tất cả các luật áp dụng.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI MỘT HOẶC MỘT SỐ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB.

Lilly Việt Nam bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ lúc nào và việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web sau khi thay đổi nghĩa là bạn đã chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện thay đổi đó. Trách nhiệm của bạn là thường xuyên xem lại các Điều khoản và Điều kiện này.

Sử dụng trang web

Bạn đồng ý sử dụng trang web cũng như các thông tin trên trang web chỉ cho mục đích cá nhân, không vì hoạt động thương mại. Bạn không thể cấu trúc trang web hoặc thông tin trên trang web hoặc bất kỳ phần nào trên trang web khác. Bất kỳ Điều khoản và Điều kiện đặc biệt được ghi ở nơi khác trên trang web để sử dụng một số thông tin được cung cấp trên trang web, được đưa vào, và trở thành một phần của, các Điều khoản và Điều kiện.

Bạn xác nhận mình ít nhất 18 tuổi.

Bạn không có quyền hay giấy phép đối với trang web hoặc các thông tin trên trang web ngoài quyền hạn được truy cập trang và các thông tin trên trang web theo các Điều khoản và Điều kiện. Trừ khi được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện, mọi sự sao chép, lan truyền, phân phối, tái bản, sửa đổi, dịch thuật hoặc bán các thông tin trên web, toàn bộ hoặc một phần, hoặc bất kỳ bản sao, lan truyền, tái bản, phân phối, sửa đổi, biên soạn lại, biên dịch lại, thay đổi về mặt kỹ thuật hoặc khai thác trang web mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Lilly Việt Nam, đều bị nghiêm cấm. Lilly Việt Nam bảo lưu quyền tiến hành các bước cần thiết, kể cả hành động pháp lý, để ngăn cản mọi hoạt động trái phép hoặc bị nghiêm cấm và Lilly Việt Nam bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

Thương hiệu, Bản quyền và Sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định khác, bất kỳ và tất cả các logo, tên, kiểu dáng, nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu trên trang web hoặc trong các tài liệu hoặc thông tin trên trang web là các thương hiệu, tên thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Lilly Việt Nam, chi nhánh, công ty liên quan, những người cấp phép hoặc các bên thứ ba khác. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu như là sự trao đổi hoặc ngụ ý hay nói cách khác bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ logo, tên, thiết kế, dịch vụ hoặc nhãn hiệu hay bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác của Lilly Việt Nam, các chi nhánh, các công ty liên quan hoặc người cấp phép hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bất kỳ việc sử dụng trái phép các thương hiệu, tên thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Lilly Việt Nam, các chi nhánh, công ty liên quan và những người cấp phép đều bị nghiêm cấm.

Trang này và các thông tin trên trang web được bảo vệ theo luật về Bản quyền, bảo hộ thương hiệu hay nói cách khác là được bảo vệ và sở hữu bởi Lilly Việt Nam. Tiêu đề của trang web và các tài liệu và thông tin trên trang web luôn luôn thuộc về Lilly Việt Nam, các chi nhánh, công ty liên quan và của người cấp giấy phép. Bất kỳ sự sao chép, lan truyền, phân phối, tái bản, sửa đổi, dịch thuật hoặc phổ biến các thông tin trên trang web đều bị nghiêm cấm nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Lilly Việt Nam. Trừ khi được quy định trong Thỏa thuận này, không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu như là sự trao đổi hoặc ngụ ý hay nói cách khác bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng của Lilly Việt Nam, các chi nhánh, các công ty liên quan hoặc người cấp phép.

Tuân thủ theo Luật pháp

Ngoài việc phải tuân thủ theo các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý sử dụng trang web và các tài liệu và thông tin trên trang web chỉ cho những mục đích hợp pháp và phù hợp với tất cả các luật và các quy định của địa phương, quốc gia hay quốc tế đang áp dụng.

Trang web này chỉ dành cho công dân Việt Nam. Người sử dụng có bất kỳ thẩm quyền của nơi nào trên thế giới mà luật pháp ở đó (có điểm chung, theo luật định, quy định hoặc được hệ thống hóa) sẽ: (i) vô hiệu toàn bộ Điều khoản và Điều kiện hoặc một phần thiết yếu nào đó (phần thiết yếu ở mức tối thiểu, nhưng không phải duy nhất, những điều khoản liên quan đến pháp luật nhà nước, khuyến cáo và hạn chế); hoặc (ii) làm cho việc truy cập trang web bất hợp pháp, không được phép truy cập website.

Thông tin Người sử dụng

Theo chính sách về Quyền Riêng tư, khi bạn cung cấp thông tin bằng điện tử hoặc qua việc truy cập hay sử dụng thông tin bao gồm thông tin phản hồi, như những câu hỏi, ý kiến, gợi ý liên quan đến bất kỳ thông tin trên trang web, những thông tin mà bạn cung cấp được cho là những thông tin không bảo mật và Lilly Việt Nam không có bất kỳ nghĩa vụ nào trên mọi phương diện và được tự do sao chép, sử dụng, chia sẻ và gửi thông tin đó cho những người khác mà không bị giới hạn. Lilly Việt Nam được tự do sử dụng các ý tưởng, khái niệm, phương thức hay phương pháp kỹ thuật bao hàm trong các thông tin cho bất kỳ mục đích nào bao gồm, nhưng không giới hạn, như phát triển, sản xuất và quảng bá sản phẩm có kết hợp những thông tin đó. Bạn đảm bảo rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp bằng điện tử hoặc thông qua việc truy cập hoặc sử dụng các thông tin trên trang Web baogồm các ý tưởng, khái niệm, phương thức hay phương pháp kỹ thuật trong những thông tin đó không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

Hạn chế sử dụng

Bạn đồng ý là khi truy cập vào trang web bạn sẽ không: (i) ảnh hưởng đến những người cùng truy cập trang web này; (ii) gửi hoặc truyền tải bất kỳ tập tin có chứa phần mềm độc hại (vi-rút, worm, trojan horses…) hoặc mã lập trình khác có biểu hiện không an toàn hay có thuộc tính phá hoại; (iii) đăng tải những quảng cáo hay chào mời thương mại; (iv) gửi hoặc chuyển các nội dung phá hoại cho một bên thứ ba hoặc làm mất danh dự, bôi nhọ hoặc làm mất uy tín của bên thứ ba; hoặc (v) gửi hoặc chuyển những nội dung không phù hợp, hoặc hình ảnh mang tính khiêu dâm hay tục tĩu.

Hạn chế

Không có trường hợp Lilly Việt Nam, các chi nhánh, các công ty liên quan hoặc những người cấp phép của công ty chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho dù có sự bảo đảm, hợp đồng, tổn thất, nghĩa vụ pháp lý, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc vi phạm bản quyền hoặc giả định pháp lý, cho bất kỳ sự tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm, nhưng không giới hạn, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, kết quả, tiền bồi thường theo phán quyết của tòa án, tổn thất lợi nhuận, thương tổn cá nhân, cái chết vô lý do bất kỳ khía cạnh nào của việc truy cập, hay do bạn không thể sử dụng được thông tin trên website, dù Lilly Việt Nam, các chi nhánh, công ty liên quan hay những người cấp phép của công ty được thông báo về những tổn thất nêu trên hay không. Trong phạm vi một số điều luật không cho phép giới hạn các hình thức thiệt hại, những hạn chế này có thể không áp dụng cho bạn.

Vi-rút

Lilly Việt Nam không thể và không đảm bảo hay xác nhận là website cũng như các nội dung trên trang web tương thích với hệ thống của bạn hoặc không có vi-rút, vô hiệu hóa các thiết bị hoặc mã hóa khác có thể làm hư hỏng hay tổn hại hệ thống của bạn. Bạn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ tính an toàn và sự toàn vẹn hệ thống của bạn.

Các trang liên kết

Trang web có thể đăng tải đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba. Điều này không có nghĩa là Lilly Việt Nam, các chi nhánh và các công ty liên quan xác thực về trang web của họ. Lilly Việt Nam, các chi nhánh và các công ty liên quan không chịu trách nhiệm về các trang web của bên thứ ba cũng như thông tin trên các trang này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng các trang web của bên thứ ba căn cứ theo các điều khoản và điều kiện truy cập bao gồm cả chính sách sử dụng thông tin cá nhân của từng trang web. Bạn không được tạo đường dẫn liên kết từ trang web khác đến trang web của Lilly Việt Nam nếu như không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Lilly Việt Nam.

Luật Điều chỉnh

Việc truy cập trang web và các thông tin trên trang web được quản lý theo luật pháp của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là căn cứ cho bất kỳ tranh chấp pháp lý nào liên quan đến trang web cũng như các thông tin trên trang web.

Điều khoản tách rời (Điều khoản đặc biệt)

Nếu, một trong những Điều khoản và Điều kiện không thể thi hành được bởi một tòa án có thẩm quyền, các Điều khoản và Điều kiện đó sẽ bị hạn chế hoặc bị loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết và phần còn lại của các Điều khoản và Điều kiện sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Toàn bộ Thỏa thuận

Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ Thỏa thuận giữa bạn và Lilly Việt Nam. Liên quan đến việc bạn sử dụng trang web và các dữ liệu và thông tin trên trang web và không thể được sửa đổi ngoại trừ như được mô tả trong những Điều khoản và Điều kiện. Bất cứ điều gì trên trang web mâu thuẫn với những Điều khoản và Điều kiện sẽ thay thế bằng những Điều khoản và Điều kiện này.

Sự miễn trừ

Không có sự miễn trừ nào được áp dụng cho Điều khoản và Điều kiện này mà được xem như một sự miễn trừ tiếp theo hoặc thêm bớt vào Điều khoản và Điều kiện này hoặc bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào khác.

TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐỀU ĐƯỢC BẢO LƯU DÙ KHÔNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP Ở ĐÂY

Top